Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

Deklaracja

  POBIERZ WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Wypełnianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) każda gmina zobowiązana jest do wdrożenia nowoczesnego systemu odbioru odpadów na swoim terenie.

Wykonując obowiązek ustawowy Rada Gminy Karnice podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie  deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Karnice. Z ponoszonej opłaty Gmina finansuje system odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty utworzenia i funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz zbiórki objazdowej odpadów problemowych i wielkogabarytowych.

Na podstawie wypełnionej deklaracji określa się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wnoszona jest na rachunek Gminy Karnice.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Karnicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości należnej opłaty, nową deklarację (korektę) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnice w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć:

1. w odniesieniu do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Karnice, dokument potwierdzający ich miejsce zamieszkania,

2. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – mapę lub plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników oraz ich ilości.

3. w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.


 POBIERZ WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Wzór deklaracji dotyczy nieruchomości:

Nieruchomość zamieszkała - rozumie się przez to nieruchomość przeznaczoną do trwałego zamieszkania np.:

  • nieruchomość zamieszkała w całości - (np. dom, mieszkanie, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, itp.), przeznaczone tylko i wyłącznie do celów mieszkaniowych
  • nieruchomość zamieszkała częściowo - nieruchomość w części zamieszkała, a w części przeznaczona na działalność gospodarczą ; (np. mieszkanie + zakład krawiecki, dom + zakład fryzjerski, dom + zakład fotograficzny, mieszkanie + biuro księgowe, itp.)

Nieruchomość w części zamieszkała i niezamieszkała – rozumie się przez to nieruchomość, która w części przeznaczona jest na cele mieszkalne oraz w części przeznaczona jest na działalność gospodarczą np.:

  • nieruchomość w części zamieszkała i niezamieszkała przeznaczona na działalność gospodarczą (np. mieszkanie + zakład krawiecki, dom + zakład fryzjerski, przeznaczona pod działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem, handlem oraz gastronomią; (np. dom + sklep, dom + restauracja, dom + kawiarnia, itp.),

Nieruchomość niezamieszkała - rozumie się przez to nieruchomość nieprzeznaczoną do trwałego zamieszkania. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się nieruchomości na terenie, których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. zakład fryzjerski, restauracja, sklep, szkoła, pole namiotowe itp.)

Objaśnienia do deklaracji:

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Karnice określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Szczegółowe dane, w oparciu o które należy się opierać przy wypełnianiu deklaracji znaleźć można w uchwale  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.