Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

Podatek leśny

 

Podstawą opodatkowania w podatku leśnym jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2011 r.

Stawki podatku leśnego, podobnie jak rolnego, są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji do hektara powierzchni leśnej. Nalicza się je za rok podatkowy.

  • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Komunikaty GUS) z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. wartość 1m3 drewna wyniosła 154,65 zł - co oznacza 34,02 zł podatku od 1 ha lasu.
  • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50 % stawki określonej wyżej.

terminy płatności podatku leśnego dla osób fizycznych:

  • I rata - 15 marca,
  • II rata - 15 maja,
  • III rata - 15 września,
  • IV rata - 15 listopada.

Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 7.00 do 14.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Karnicach w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział Karnice: Nr 95937600010010523920050028

Złożenie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku leśnego

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pózn. zmianami ) - osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia odpowiedniej informacji w organie podatkowym.

- informacja w sprawie podatku leśnego - druk IL-1

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pózn. zmianami ) - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- deklaracja na podatek leśny - druk DL-1

terminy płatności podatku leśnego dla osób prawnych:

- do dnia 15 każdego miesiąca;