Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

Podatek rolny

 

Zakres przedmiotowy opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawa opodatkowania

Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Wysokość i wymierzanie podatku

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek zawiera się w równowartości pieniężnej 2,5 q żyta. Od 1 ha innych gruntów jest to równowartość pieniężna 5 q żyta. Ceny ustala się wg średniej skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłasza ją Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku. Wg komunikatu GUS z dnia 19.10.2010 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt - co oznacza stawkę 94,10 zł podatku od 1 ha

Terminy płatności podatku rolnego dla osób fizycznych i prawnych to:

  • I rata - 15 marca,
  • II rata - 15 maja,
  • III rata - 15 września,
  • IV rata - 15 listopada.


Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 7.00 do 14.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Karnicach w Banku Spółdzielczym w Gryficach Oddział Karnice: Nr 95937600010010523920050028

Złożenie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku rolnego

Zgodnie z art. 6a ust. 5 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pózn. zmianami ) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia odpowiedniej informacji w organie podatkowym.

Informacja w sprawie podatku rolnego druk IR-1

Złożenie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
Zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pózn. zmianami ) - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- deklaracja w sprawie podatku rolnego - druk DR-1