© OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW DLA WSZYSTKICH - Karnice

Informujemy Państwa, że istnieje ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości, nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 poz. 2010)

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi  w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Karnice, oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;


WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY
NIESEGREGOWANE PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ
DO URZĘDU GMINY W KARNICACH CELEM ZMIANY
DEKLARACJI NA SEGREGOWANE!

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW