Dziś jest: Poniedziałek 22 stycznia 2018, imieniny: Anastazji

19-09-2011

DROGA DO SUKCESU

W okresie IX 2010 – VI 2011 r. Szkoła Podstawowa w Cerkwicy, dzięki Zachodniopomorskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, realizowała projekt „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013: Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ponieważ szkoła jest szkołą wiejską, warunki jej działalności wpisywały się doskonale w działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Głównym celem projektu było stworzenie optymalnych warunków do udzielenia wsparcia uczniom naszej szkoły, poprzez opracowanie i realizację programów obniżających dysproporcje edukacyjne. Na terenie gminy Karnice w projekcie wzięły udział obie szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Karnicach i Szkoła Podstawowa w Cerkwicy.

W ramach wdrożenia inicjatywy wyrównującej szanse edukacyjne uczniów z Cerkwicy realizowaliśmy cztery programy edukacyjne:

 1. program podnoszenia kompetencji informatycznych dla grupy piętnastu uczniów wyłonionych z klas 4–6;
 2. program podnoszenia kompetencji w zakresie języków obcych dla grupy piętnastu uczniów wyłonionych z klas 4–6;
 3. program kształtowania postaw społecznych poprzez zajęcia sportowe dla grupy piętnastu uczniów wyłonionych z klas 4–6;
 4. program dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze – dziesięciu uczniów z klas 4–6.

W ramach trzech pierwszych programów zorganizowano roczne zajęcia o charakterze wyrównawczo-rozwojowym oraz tygodniowe obozy rekreacyjno-naukowe w dniach 6 - 10 czerwca 2011 r.

Uczniowie skierowani do objęcia programem psychologiczno-pedagogicznych zajęć terapeutycznych zostali wyłonieni z trzech grup przedmiotowych: sportowej, językowej i informatycznej. Zorganizowano dla nich zajęcia grupowe i indywidualne oraz dwa trzydniowe obozy.Zadania programu:

 • rozbudzanie zainteresowania światem,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • wspieranie w pokonywaniu trudności szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych),
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • profilaktyka uzależnień,
 • nawiązywanie dobrych relacji z drugim człowiekiem.
   

Realizowane cele programu to:

 • zwiększanie szans edukacyjnych uczniów, którzy przejawiają problemy wychowawcze i osobowościowe,
 • obniżenie zachowań agresywnych i patologicznych u tych uczniów,
 • pokonywanie barier nieśmiałości i zahamowań,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas 4 – 6,
 • rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii w stronę aktywności fizycznej,
 • określenie roli czasu wolnego i wypoczynku – wdrażanie do aktywności ruchowej,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • wzbudzanie w uczniach odpowiedzialności za swoje zdrowie,
 • wyrównanie i uzupełnienie umiejętności w zakresie TIK,
 • podwyższenie umiejętności informatycznych,
 • zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu,
 • przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
  motywowanie do nauki języków obcych ( języka angielskiego).Dzień Języków Obcych w naszej szkole

Aby zrealizować wyznaczone cele programu podjęto następujące działania:

Grupa Informatyczna

 • ćwiczenia praktyczne z zakresu przetwarzania obrazu, dźwięku, animacji i filmu,
 • korzystanie z urządzeń peryferyjnych: skanera, aparatu cyfrowego, kamery, drukarki,
 • inspirowanie i zachęcanie do tworzenia za pomocą komputera rysunków, albumów, prezentacji, filmów,
 • wdrażanie do bezpiecznego i prawego korzystania z usług internetowych,
 • krytycznie analizowano treści umieszczone na stronach internetowych,
 • praktycznie wykorzystywano umiejętności zdobyte podczas zajęć informatycznych w nauce innych przedmiotów;
   


Zajęcia w pracowni informatycznej


Zajęcia informatyczne podczas obozu


Grupa Języka Angielskiego

 • zapoznano uczniów z metodami efektywnego uczenia,
 • dzięki dodatkowym zajęciom poprawiła się jakość komunikacji podczas wymiany polsko-niemieckiej w naszej gminie.
  wyrównywano szanse edukacyjne uczniów, którzy mieli problem z opanowaniem języka obcego,
 • stosowano metody aktywizujące i TIK na zajęciach języka obcego;
   


Zajęcia grupowe w klasie


Na obozie zamawiamy lody po… angielsku

Grupa sportowa

 • kształtowano i doskonalono podstawowe zdolności motoryczne (szybkość, koordynację ruchową, gibkość), wszechstronną sprawność fizyczną,
 • doskonalono umiejętności samooceny i samokontroli w stosunku do własnej sylwetki i postawy ciała, zapoznawano uczniów z zasadami gier sportowych i zabaw integrujących,
 • motywowano do uczestnictwa w zajęciach sportowych, wdrażano do stosowania w codziennej praktyce zasad fair – play,
 • uczono współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekty jej działań,
 • ćwiczono umiejętności w zakresie techniki i taktyki podczas gry sportowej, zapoznawano z terminologią i przepisami gier sportowych,


Nasi piłkarze w strojach sportowych sfinansowanych w ramach projektu „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu”


Nauka pływania na obozie w Jarosławcu

Grupa terapeutyczna

 • uświadamiano zagrożenia związane z przemocą, uzależnieniami i patologią, wykonywano ćwiczenia w zakresie empatii społecznej,
 • organizowano na terenie szkoły „Dni bez przemocy”,
 • dostarczano przykładów zdrowego stylu życia (zajęcia wychowawczo – rekreacyjne, sportowe, aktywność fizyczną),
 • wdrażano do pracy nad sobą (trening umiejętności interpersonalnych i zachowań przeciwdziałających agresji),
 • diagnozowano sytuację szkolną ucznia,
 • wspierano uczniów z trudnościami w uczeniu się, uczono szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka,
 • ćwiczono zachowania asertywne,
 • zorganizowano spotkanie z policjantem na temat szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i innych używek,
 • zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy „Dbam o zdrowie swoje i innych ludzi”.Spotkanie z nietypowymi gospodarzami na plaży w Jarosławcu


To dopiero zabawa - było super!


Zabawa integracyjna z niepełnosprawnymi i gośćmi sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu


Przygotowania do 12 edycji Balu Surówkowego w naszej szkole


Jak pomóc poszkodowanemu? – kolejny pokaz udzielania pierwszej pomocy w naszej szkole z udziałem, tym razem - specjalisty wojskowego

Zamieszczone powyżej zdjęcia, choć w niewielkim stopniu, przedstawiają rozmaite działania, jakie były zrealizowane za sprawą projektu. Działania zrealizowane w ramach projektu odniosły zamierzony skutek. Przyczyniły się one w znacznym stopniu do uspołecznienia naszych uczniów i ich zintegrowania. Sprawiły, że zdobycie wielu umiejętności było dla dzieci ciekawym doświadczeniem. Oderwały ich od życia codziennego, które w wielu przypadkach, pełne jest trosk, wulgaryzmów i agresji. Wyjazdy na obozy pozwoliły na wpojenie dzieciom podstawowych zasad higieny, sposobów organizacji czasu wolnego, szacunku dla drugiej osoby, odpowiedzialności za działania własne i kolegów.

Ponadto zajęcia wyrównawcze realizowane w trzech grupach rozszerzyły zakres umiejętności kluczowych uczniów klas 4 – 6, czego najlepszym dowodem jest podwyższenie średniej wyniku sprawdzianu zewnętrznego klasy szóstej o 5 punktów w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpiła również poprawa zachowania uczniów biorących udział w projekcie. Uczniowie realizują się w sporcie, na przerwach międzylekcyjnych i po zajęciach, potrafią zorganizować sobie zabawy i wystrzegać nudy.

Poza sfinansowaniem zajęć i obozów dla uczniów, szkoła otrzymała wsparcie w postaci opracowanej obudowy merytorycznej projektu, pomocy dydaktycznych: słowników do pracowni językowej, filmów edukacyjnych, telewizora LCD, odtwarzacza DVD, sprzętu sportowego, kamerek, pendrajwów, materiałów plastycznych oraz innych niezbędnych przyborów dla uczestniczących w zajęciach dzieci i na wyposażenie klaso-pracowni.


Przedstawienie jasełkowe
 

Animator projektu: Halina Maślij

 

POBIERZ: PREZENTACJA POWERPOINT - OBÓZ W JAROSŁAWCU